Vi skräddarsyr undersökningar efter dina behov beroende på vad du vill ha svar på!

En hälsokontroll/ hälsoundersökning är en bra investering.
Kista Heart erbjuder hälsokontroll för företag och privata personer.
Det unika med våra hälsokontroller är att du alltid träffar en kardiolog (hjärtspecialist).
En hälsokontroll kan ses som ett slags ”allmän besiktning” där går vi igenom de viktigaste funktionerna i kroppen. Detta utförs genom en noggrann läkarundersökning och en omfattande laboratoriekemisk undersökning som innehåller mer än 20-tal prover. Under besöket diskuterar vi patientens riskfakturor, sjukhistoria, arbetssituation mm.

Genom en hälsokontroll ökar kunskapen kring hur du kan förbättra ditt hälsotillstånd samt förebygga eventuella framtida sjukdomar.


 

Du kommer alltid att träffa en erfaren Hjärtspeciallist hos oss!  

 

Hälsoundersökning - Bas 3450 kr.

Noggrann läkarundersökning av hela kroppen.
Ekg
Blodtryck och puls
BMI (Body Mass Index) och midjemått.
Mätning av kroppens fettprocent, viceralt fett, skelett-muskelatur.
Omfattande samtal kring hälsa och livsstil.
Mer än ett 20-tal basprover.

 Dessa ingår 

Blodstatus samt EPK. EFV, MCHC och MCH. LPK, TP.

kallas sammantaget för blodkroppskonstanterna och beskriver de röda och vita blodkropparnas antal, storlek etc. Med hjälp av dessa kan typen av blodbrist bestämmas.

SR.

Sänkan. Förhöjda värden ses vid infektioner, inflammationer och flertal andra sjukdomar land annat reumatologiska besvär etc.

Järn

Mängden järn i blodet. Brist ger blodbrist. För höjda halter av järn ger skador på hjärtat och levern.

Kalium

Reglerar vätskebalansen i kroppen.

Kalcium

Kalk. Låga albumin-nivåer ger låga kalciumvärden varför bedömningen alltid skall ske tillsammans. Vid brist fås tendens till kramper i musklerna. Förstoppning, trötthet, huvudvärk och ökade urinmängder ses vid höga kalciumnivåer.

Albumin

Ett blodäggviteämne. Transporterar olika ämne i blodet. Albumin binder vatten till blodbanan. Tillverkas i levern. Låga värden kan ge svullnad i kroppen. Låga värden ses vid svält, inflammationer i kroppen. Leverskador ger låga värden. Höga värden ses vid intorkning.

Natrium

Reglerar vätskebalansen. Utsöndras via njurarna. Stark svettning ger stora förluster. Låga värden eller höga antyder brister i vätskebalansen.

Kreatinin

Mäter njurfunktionen. Kreatininet kommer från kroppens muskler och utsöndras normalt via njurarna. Höga värden ses vid njursjukdomar.

Bilirubin

Är en nedbrytningsprodukt från delar av hemoglobinet. Bilirubin utsöndras från levern via gallan till termen. Där bryts det ned av bakterier och bildar det bruna färgämne som ger avföringen dess färg. Höga halter ger gulsot. Vid stopp i gallgångarna kommer ej ngt bilirubin ut tarmen och avföringen blir vit ”kittfärgad”.

ALP

Ett enzym. Kommer normalt från gallgångarna. I slutet av graviditeten ökar blodnivån p.g.a. tillskott från moderkakan. Vid stopp i gallgångarna stiger nivåerna, kan bero på gallstenar eller tumörer. Vid överaktivitet i bisköldkörtlarna stiger ALP. Vid frakturläkning(benbrott) stiger nivåerna.

 ASAT och ALAT

Är enzymer. Största mängden av ASAT finns i hjärta, skelettmuskulatur och lever. ALAT finns mest i levern. Vid skador i levern ökar både ASAT och ALAT i blodet. Vid skador i hjärtat eller skelettmuskulatur stiger endast ASAT. Vid hjärtinfarkt stiger ASAT efter ca 6 timmar.

 LD

Ett enzym som sinns b.a. i lever, hjärta, skelettmuskulatur och röda blodkroppar. Vid skador i dessa organ stiger LD kraftig.

 Urat

Urinsyra. Den kommer från nedbrytningen av kroppens celler. Svår njursjukdom ger höga värden. Vissa läkarmedel minskar utsöndringen och ger förhöjda värden. Blodsjukdomar med ökat cellsönderfall ger höga värden.

 Glukos

Blodsocker. Blodet tillförs glukos dels via födan dels via levern där glukos lagras. Mängden glukos i blodet regleras f.a. av hormonerna insulin och glukagon. Insulin minskar , glukagon ökar blodglukosen. Vid sockersjuka föreligger brist på insulin och följaktligen blir glukosnivåerna höga i blodet. Då glukos i blodet når över en viss gräns läcker glukos ut i urinen. Höga glukosvärden kan också ses vid bukspottkörtelinflammation. Låga värden ses vid insulinproducerande tumörer. Dålig matintag i kombination med alkoholintag ger låga värden.

 Blodfetter (Triglycerider, kolesterol, LDL,HDL och kvoten LDL/HDL).

Olika blodfetter är nödvändiga för kroppens funktion. De ingår i cellernas väggar, de ingår i bildningen av hormoner, gallsyror, vitaminer etc. Fettet är också den huvudsakliga lagringsformen för energi i kroppen. Förhöjda kolesterolvärden liksom rökning och högt blodtryck ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. En viktig faktor är halterna av det goda kolesterolet HDL (Skyddande effekt) och det dåliga kolesterolen LDL och deras inbördes förhållande ( kvot ). Även höga nivåer av triglyecerider ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar speciellt då i kombination med höga kolesterolvärden. Alkohol ger akut en ökning av triglyceriderna.  Vissa blodtrycksmediciner sänker HDL. Vissa astmamediciner ökar HDL. Östrogen ökar HDL.

 HbA1c

HbA1c, så kallat långtidssockerprov, är ett blodprov som ger ett mått på hur blodsockerhalten har legat två till tre månader innan provtagningen. Om man har diabetes är det vanligt att man lämnar detta prov för att fortlöpande kontrollera att behandlingen fungerar bra.

HbA1c är en form av hemoglobin, det vill säga det järnhaltiga protein som ger blodet dess röda färg. Hemoglobinet finns i de röda blodkropparna och transporterar syre från lungorna ut till kroppens organ. Det mesta av hemoglobinet är av typ A, vilket står för engelskans adult, vuxen. Det förkortas HbA. Beteckningen HbA1c är en undergrupp.

HbA1c kallas glykerat, eller försockrat, hemoglobin. Det bildas när sockret i blodomloppet binds till hemoglobinet. Ju mer socker som finns i blodet, desto mer hemoglobin ombildas till HbA1c som alltså ökar i koncentration. I och med att hemoglobinet har ombildats till HbA1c så förblir det så. På det sättet fungerar HbA1c som ett bra mätvärde på hur blodsockret legat upp till de senaste tre månaderna.

Y-GT

GT är oftast förhöjt vid alla slags leversjukdomar liksom vid övervikt (obesitas), användande av olika läkemedel t ex dextropropoxifen och epilepsimediciner, låg/hög ämnesomsättning (hypo/hypertyreos), levercancer vid förhöjda blodfetter (hypertriglyceridemi) och vid en rad andra sjukdomstillstånd i njurar, bukspottskörtel och hjärta. Beträffande alkoholöverkonsumtion fungerar analysen bäst som markör vid uppföljning av konsumtionen. Upphör alkoholkonsumtionen återgår värdet till normala nivåer på 3–6 veckor.

Urin analyser: dessa ingår

  • Glukos
  • Blod
  • Protin
  • Nitrit
  • Leukocyter

I priset ingår ett återbesök för provsvar, analys, bedömning och eventuellt receptförskrivning och remiss vid behov.

Du träffar en Specialist (Kardiolog samt specialist i invärtesmedicin) under både tillfällen.

Lägg till flera prover 

PSA och PSA kvot (för män) 400 kr.

TSH(sköldkörtel -för kvinnor) 249 kr.

D- Vitamin 649 kr.

Folsyra 150 kr.

Vitamin B-12 150 kr.

S-Testosteron 395 kr.
 

Hälsoundersökning - stor  6950 kr. 

Stor Hälsokontroll är en mycket omfattande kontroll som är inriktad på hjärt-kärlsjukdomar. Utöver sjukdomar så har vi lagt till flera prover av vitaminer och mineraler.

I stor hälsokontroll ingår allt i Bas hälsokontroll och även dessa ingår:

Ekokardiografi  

Ekokardiografi är en ultraljudsundersökning av hjärtat. Det som undersöks är hjärtats storlek, rörelse och pumpfunktion samt klaffarnas funktion
Inga särskilda förberedelser krävs.

Undersökningen går till så att du får ligga på vänster sida. En ultraljudsgivare sätts mot bröstkorgen och sänder ut ultraljud som reflekteras mot hjärtats olika delar. Signalen omvandlas till en rörlig bild på ultraljudsapparatens bildskärm.

Dessutom ingår i Stor Hälsokontroll

  • Syntest
  • PSA 
  • Sköldkörtel
  • Folsyra
  • Vitamin B-12

 Stor Hälsokontroll sker på 2 besök. 

I priset ingår ett återbesök för analys och samtal för vad proverna visar och hur de påverkar livssituation.
Du träffar en Specialist (Kardiolog samt specialist i invärtesmedicin) under både tillfällen.